Friday, April 1, 2016

Quando latín y castellano era el mismo idioma


1) Quand latin et français était la même langue · 2) Quando latín y castellano era el mismo idioma

Scribitur  es pronuntsiado
 
Servus Servorum Dei est lingua docta pro/per "el servos de los servos de Dio."  "Servos Servoro Dei" es lengua doycha por el servos de los servos de Dio.
 
Per quid scribitur s e r u u s et non s e r u o s?  Por kedh escribe-se s e r u u s é nõ s e r u o s?
 
Scribitur s e r u u s, quia antiqui dicebant serv-U-s.  Escribitor s e r u u s, ke li(?) antig(?) deseian serv-U-s.
 
Et papa decaedit de sola disciplina aut et de fide?  Edh el papa decide de la sola distsiplina odh é de la fedh?
 
Decaedit et de fide, exempli gratia condemnando eos qui negant Adam casum fuisse per peccatum proprium.  Decide é de fedh, por eishemplo condeñando ellos ki niegan Adam fu caso por pecadho propio.

No comments: