Wednesday, September 1, 2010

Ålem, etymologie, svar på min förfrågan från Mönsterås bibliotek

Hej!

I "Svenskt ortnamnslexikon" står följande förklaring till ortnamnet Ålem:
Sockennamnet, övertaget från kyrkbyn, är sammansatt med - hem, boplats, gård, här kanske bygd. Förleden innehåller ett flertydigt ål som här kan betyda långsträckt höjd och syfta på Högsbyåsen. I så fall torde namnet från början ha avsett ett större område längs Alsteråns nedre lopp. Alternativt kan betydelsen vara ränna, vattenfåra, och syfta på en eller flera sidofåror av Alsterån.

Är du ytterligare intresserad skulle jag rekommendera dig att gå in på ett bibliotek och låna boken "Ålems socken, historia och beskrivning", utgiven av Ålems hembygdsförening 1949. I den boken har Ivar Modéer skrivit utförligt om Ålems sockens ortnamn.


Tackar, tackar!

Kan noteras att Alsterån delar namn med om jag mins rätt floden i Berlin, ursäkta, Hamburg. Hvad nu "alster" kan ha för betydelse i fråga om floder ...

No comments: